Ogólne Warunki Sprzedaży Przestrzeni Reklamowej i Tworzenia Wstawek Reklamowych

1.DEFINICJE


Każdy z wymienionych niżej terminów będzie mieć w niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży Przestrzeni Reklamowej i Tworzenia Wstawek Reklamowych (zwanych dalej „OWS”) następujące znaczenie:

 • „Reklamodawca”: odnosi się do każdego profesjonalisty składającego osobiście lub za pośrednictwem swego Pełnomocnika Zamówienie Reklamowe celem przeprowadzenia swojej Kampanii Reklamowej na Nośnikach i/lub tworzenia Wstawek Reklamowych w celu realizacji Kampanii.
 • „Kampania reklamowa”: odnosi się do ogółu Wstawek Reklamowych Reklamodawcy publikowanych w Przestrzeni Reklamowej Nośników określonych przez Reklamodawcę.
 • „Tworzenie Wstawek Reklamowych”: oznacza usługę określoną w OWS i oferowaną przez firmę MB każdemu Reklamodawcy. W ramach tej Usługi firma MB zapewnia tworzenie Wstawek Reklamowych zgodnych z instrukcjami Reklamodawcy i zatwierdzanych przez niego, a także wszelkich innych nośników komunikacji cyfrowej (formularzy kontaktowych, stron docelowych, e-mailingów), przy czym zaznacza się, że, o ile nie określono inaczej, firma MB pozostaje właścicielem utworzonych Wstawek Reklamowych.
 • „Przepisy prawne mające zastosowanie do ochrony danych osobowych”: oznaczają wszelkie europejskie lub krajowe przepisy natury ustawowej lub wykonawczej wynikające w szczególności z: rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, ustawy nr 78-17 o ochronie danych osobowych w zmienionym brzmieniu z dnia 6 stycznia 1978 r. wraz z aktami wykonawczymi oraz ze wszelkich innych obowiązujących przepisów, które uzupełniają lub zastępują ww. akty prawne.
 • „Elementy techniczne”: oznaczają plik(i) komputerowy(-e) związany(-e) ze Wstawką Reklamową przesyłaną firmie MB przez Reklamodawcę celem realizacji jego Kampanii Reklamowej. Elementy techniczne muszą być zgodne ze specyfikacją techniczną firmy MB.
 • „Przestrzeń Reklamowa”: oznacza format reklamowy umieszczony na Nośnikach opisanych w ofercie handlowej firmy MB, na których może być publikowana Wstawka Reklamowa.
 • „Wstawka Reklamowa”: oznacza wszelkie elementy reklamowe lub promocyjne Reklamodawcy, jego marek, produktów lub usług, składające się w szczególności z tekstu i/lub nieruchomego lub animowanego obrazu, udźwiękowionego bądź nie, i/lub filmu wideo.
 • „Pełnomocnik”: każdy profesjonalista, który otrzymał pisemne upoważnienie od Reklamodawcy, aby w jego imieniu dokonać zakupu Przestrzeni Reklamowej na Nośnikach.
 • „MB”: spółka, która publikuje i obsługuje strony internetowe Agriaffaires, MachineryZone i Truckscorner, aplikacje IOS i Android.
  • MB Diffusion, spółki akcyjnej uproszczonej (SAS) prawa francuskiego o kapitale w wysokości 87 000 euro, zarejestrowanej w Rejestrze Handlowym i Spółek (RCS) w Évry pod numerem 432552966, z siedzibą pod adresem: 98, Allée des Champs-Elysées - 91080 COURCOURONNES - Francja
 • „Zamówienie Reklamowe”: odnosi się do zamówienia reklamowego przesłanego przez firmę MB pocztą elektroniczną do Klienta zgodnie z art.4 poniżej, do którego załączono niniejsze OWS oraz Specyfikacje techniczne.
 • „Partnerzy MB”: oznaczają firmę należącą do Grupy Schibsted i/lub strony trzeciej wobec MB, czerpiącą korzyści z partnerstwa z firmą MB w celu prowadzenia Kampanii Reklamowych na Nośnikach podmiotów trzecich.
 • „Usługi MB”: oznaczają usługi określane w OWS i oferowane przez firmę MB każdemu Reklamodawcy:
  • Rozpowszechnianie jego Kampanii Reklamowej;
  • Tworzenie Wstawek Reklamowych lub dowolnego innego nośnika komunikacji cyfrowej uzgodnionego z Reklamodawcą.
 • „Dział Handlowy MB”: oznacza dział handlowy firmy MB oddany do dyspozycji Reklamodawców za pośrednictwem stron internetowych i aplikacji oraz telefonicznie pod numerem +33 (0)1 60 87 11 60 w celu dokonania wyceny i/lub sporządzenia Zamówienia Reklamowego zgodnie z Usługami zamówionymi przez Reklamodawcę.
 • „Dział Obsługi Klienta MB”: odnosi się do działu obsługi klienta firmy MB, w którym Reklamodawca może uzyskać wszelkie dodatkowe informacje. Z działem tym można się skontaktować, klikając link „kontakt” znajdujący się na stronie internetowej oraz w aplikacjach IOS i Android, a także dzwoniąc pod numer +33 (0)1 60 87 11 60.
 • „Strony internetowe”: oznaczają strony obsługiwane przez firmę MB dostępne głównie z adresów URL MachineryZone, Agriaffaires i Truckscorner oraz ich rozszerzeń. Funkcje dostępne na stronach internetowych są określone w Ogólnych Warunkach Użytkowania.
 • „Strony podmiotów trzecich”: strony internetowe oraz aplikacje obsługiwane przez niezależnych wydawców, na których za zgodą Reklamodawcy lub jego Pełnomocnika firma MB może przeprowadzać Kampanię Reklamową.
 • „Specyfikacje techniczne”: oznaczają zestaw technicznych wymogów określonych przez firmę MB i załączonych do Zamówienia Reklamowego wysyłanego Reklamodawcom i/lub ich Pełnomocnikom. W przypadku, gdy Elementy techniczne przesłane firmie MB przez Reklamodawcę lub jego Pełnomocnika nie są zgodne ze Specyfikacjami technicznymi firma MB zastrzega sobie prawo do nieprzeprowadzania Kampanii Reklamowej, przy czym Reklamodawca i/lub jego Pełnomocnik nie mogą żądać z tego tytułu żadnego odszkodowania.
 • „Nośniki”: oznaczają strony internetowe i aplikacje edytowane i zarządzane przez firmę MB, a także strony podmiotów trzecich obsługiwane przez Partnerów firmy MB.

2. POSTANOWIENIA OGÓLNE


Niniejsze OWS określają warunki umowne mające zastosowanie wyłącznie do Zamówień Reklamowych składanych w firmie MB w celu przeprowadzenia Kampanii Reklamowej na Nośnikach i/lub tworzenia Wstawek Reklamowych.
Niniejsze OWS mają pierwszeństwo przed wszystkimi ogólnymi warunkami zakupu Reklamodawcy lub, w stosownych przypadkach, jego Pełnomocnika; w przeciwnym razie firma MB nie zawarłaby umowy z Reklamodawcą lub jego Pełnomocnikiem.
Jedynym odstępstwem mogą być szczególne warunki przyznane na piśmie przez firmę MB i wynikające z umowy między nią a Reklamodawcą lub jego Pełnomocnikiem.
Niniejsze OWS obowiązują od 5 czerwca 2019 r.
Firma MB zastrzega sobie prawo do zmiany w dowolnym momencie całości lub części OWS. Reklamodawcy proszeni są o regularne sprawdzanie OWS celem uzyskania informacji o zachodzących zmianach. Zmiany te nie będą miały wpływu na już realizowane Zamówienia Reklamowe i ważne oferty.

3.ZAMÓWIENIE REKLAMOWE


3.1 Wszelkie wnioski Reklamodawcy o przeprowadzenie Kampanii Reklamowej i/lub tworzenie Wstawek Reklamowych należy zgłaszać telefonicznie lub pocztą elektroniczną do Działu Obsługi Klienta firmy MB lub w trakcie spotkania z MB Diffusion. Wniosek ten skutkuje wysłaniem przez firmę MB Zamówienia Reklamowego, do którego załączone są OWS oraz Specyfikacje techniczne. Zamówienie Reklamowe uwzględni dostępność Przestrzeni Reklamowych na Nośnikach w terminach wymaganych przez Reklamodawcę.

3.2 Aby Zamówienie Reklamowe było ważne, musi zawierać następujące informacje:

 • dane kontaktowe Reklamodawcy, a także dane Pełnomocnika, jeśli istnieje,
 • warunki techniczne,
 • wybrany format,
 • data publikacji,
 • lokalizacja,
 • Nośnik(i),
 • okres(y) publikacji,
 • jednostka publikacji (liczba tygodni lub liczba wyświetleń),
 • wolumen jednostek,
 • cena jednostkowa w euro bez podatku brutto,
 • łączna cena w euro bez podatku brutto,
 • łączna cena lub ceny bez rabatów,
 • wszelkie zastosowane rabaty,
 • wszelkie zastosowane opłaty dodatkowe,
 • warunki płatności i fakturowania,
 • ewentualnie kryteria powtórzeń (ograniczenie liczby wyświetleń danej reklamy jednemu odbiorcy lub Share of Voice), orientacyjna widoczność, orientacyjna liczba niepowtarzalnych użytkowników, opcjonalne kryteria targetowania (geotargetowanie itp.).

3.3 Zamówienie Reklamowe przesłane przez MB jest ważne przez jeden miesiąc od daty wystawienia Zamówienia Reklamowego na dowolną Kampanię Reklamową, której data rozpowszechniania rozpoczyna się ponad sześćdziesiąt dni po dacie złożenia Zamówienia Reklamowego.
W przypadku Kampanii Reklamowej rozpoczynającej się w terminie poniżej sześćdziesięciu dni od daty złożenia Zamówienia Reklamowego Zamówienie to jest ważne, z zastrzeżeniem dostępności Przestrzeni Reklamowych oferowanych w chwili otrzymania przez firmę MB Zamówienia Reklamowego oraz pod warunkiem, że firma MB otrzymała je nie później niż na pięć dni roboczych przed datą rozpoczęcia Kampanii Reklamowej. W razie niedotrzymania wyznaczonych terminów Zamówienie Reklamowe nie będzie brane pod uwagę, a związana z nim propozycja handlowa wygaśnie.

3.4 Każdy Pełnomocnik działający w imieniu i na rzecz Reklamodawcy musi udokumentować wobec firmy MB swój status poprzez dostarczenie poświadczenia pełnomocnictwa zgodnego z art. 4 poniżej. Pełnomocnik zobowiązuje się do informowania firmy MB o warunkach umowy o pełnomocnictwie, które mogłyby mieć wpływ na realizację usług przez firmę MB (czas trwania, zakres pełnomocnictwa itp.). Ponadto zobowiązuje się niezwłocznie poinformować na piśmie firmę MB o wygaśnięciu swojego pełnomocnictwa.

3.5 Każde Zamówienie Reklamowe podpisane przez Reklamodawcę lub jego Pełnomocnika uważa się za wiążące i ostateczne z chwilą jego otrzymania przez firmę MB. Po otrzymaniu Zamówienia Reklamowego podpisanego przez Reklamodawcę lub Pełnomocnika, firma MB wyśle ​​Reklamodawcy lub jego Pełnomocnikowi wiadomość e-mail potwierdzającą otrzymanie Zamówienia.

3.6 W przypadku, gdy Reklamodawca chce zmienić lub anulować, w całości lub częściowo, Zamówienie Reklamowe, musi on bezwzględnie poinformować o tym firmę MB listem poleconym za potwierdzeniem odbioru nie później niż na 40 dni roboczych przed datą rozpoczęcia rozpowszechniania Kampanii Reklamowej. Po upływie tego terminu firma MB nie zgodzi się na wstrzymanie, odroczenie, anulowanie, modyfikację ani zawieszenie Zamówienia Reklamowego, a Reklamodawca będzie zobowiązany zapłacić pełną cenę wskazaną w Zamówieniu Reklamowym.

4.ZAŚWIADCZENIE O PEŁNOMOCNICTWIE


4.1 Zgodnie z przepisami ustawy nr 93-122 z dnia 29 stycznia 1993 r. Reklamodawca korzystający z usług agencji reklamowej i/lub urzędu ds. reklam będzie zobowiązany do przesłania firmie MB, przed rozpoczęciem Kampanii Reklamowej, dokumentu(-ów) potwierdzającego(-ych) uprawnienia podmiotu upoważnionego do przeprowadzenia w jego imieniu Kampanii Reklamowych i zarządzania nimi. Certyfikat ten musi bezwzględnie określać czas trwania oraz Przestrzeń Reklamową, do których Pełnomocnik posiada uprawnienia.

4.2 Wszelkie zobowiązania podjęte przez Pełnomocnika wobec firmy MB w zakresie zarządzania, kontroli, fakturowania i płatności w ramach Kampanii Reklamowych są równoznaczne z akceptacją ze strony Reklamodawcy. Ponadto wszelkie zobowiązania podjęte przez Reklamodawcę wobec firmy MB muszą być respektowane przez Pełnomocnika. W drodze odstępstwa od art. 1998 i kolejnych Kodeksu cywilnego Reklamodawca i jego Pełnomocnik pozostają w każdym przypadku solidarnie odpowiedzialni za poszanowanie niniejszych zapisów i zapłatę faktury. Płatność na rzecz Pełnomocnika nie zwalnia Reklamodawcy od zobowiązań na rzecz MB.

4.3 O wszelkich zmianach związanych z pełnomocnictwem lub jego wypowiedzeniem zachodzących w trakcie trwania Kampanii Reklamowej Reklamodawca musi niezwłocznie poinformować firmę MB listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. Reklamodawca pozostaje związany zobowiązaniami swojego Pełnomocnika.

5.DOSTARCZENIE ELEMENTÓW TECHNICZNYCH


5.1 Reklamodawca lub, w razie konieczności, jego Pełnomocnik musi dostarczyć firmie MB, na swój koszt i na swoją odpowiedzialność, Elementy techniczne wchodzące w skład jego Wstawek Reklamowych nie później niż na pięć dni roboczych przed datą rozpowszechniania, o której mowa w Zamówieniu Reklamowym.

5.2 Elementy techniczne muszą być zgodne z wymaganiami technicznymi określonymi przez firmę MB (formatem, treścią, jakością itp.) i załączonymi do Zamówienia Reklamowego. W przypadku opóźnienia w dostawie wspomnianych Elementów technicznych lub ich niezgodności firma MB zastrzega sobie prawo do nierozpowszechniania całości lub części Wstawek Reklamowych.

5.3 Jeżeli Reklamodawca wykupił subskrypcję Usługi Tworzenia Wstawek Reklamowych Elementy techniczne wykonane przez firmę MB muszą zostać zatwierdzone przez Reklamodawcę zgodnie ze wstecznym harmonogramem zawartym w Zamówieniu Reklamowym.

5.4 W razie niedotrzymania terminów dostarczenia i/lub zatwierdzenia Elementów technicznych określonych w art. 5.2 i 5.3 firma MB zastrzega sobie prawo do nieopublikowania całości lub części Wstawek Reklamowych, a Reklamodawca lub jego Pełnomocnik będą zobowiązani do zapłaty wszystkich należnych kwot niezależnie od tego, czy Wstawka Reklamowa została opublikowana, nieopublikowana czy też opublikowana z opóźnieniem.

6.STATYSTYKI KAMPANII REKLAMOWEJ


Reklamodawca i, w razie potrzeby, jego Pełnomocnik uznają i zgadzają się wyraźnie, że jedynymi wiarygodnymi danymi są statystyki (liczba wyświetleń strony, liczba kliknięć, współczynnik klikalności) pochodzące z serwerów firmy MB.
Wszelkie reklamacje, niezależnie od ich przedmiotu, muszą zostać dostarczone do firmy MB na piśmie w ciągu ośmiu (8) dni roboczych od daty zakończenia rozpowszechniania Wstawki Reklamowej. W przypadku uzasadnionej reklamacji Reklamodawca będzie miał możliwość odzyskania sumy odpowiadającej kwocie netto za nierozpowszechnioną Wstawkę Reklamową.

7.ZOBOWIĄZANIE I GWARANCJA REKLAMODAWCY


Reklamodawca i, w razie potrzeby, jego Pełnomocnik wspólnie i solidarnie gwarantują zgodność Kampanii Reklamowej i Wstawek Reklamowych z obowiązującymi przepisami prawa (w szczególności dotyczącymi reklamy, konkurencji, promocji sprzedaży, używania języka kraju gdzie jest emisja reklamy, wykorzystywania danych osobowych) oraz to, że nie naruszają one praw osób trzecich (w tym praw własności intelektualnej, prawa do wizerunku itp.). Gwarantują firmie MB ochronę przed wszelkim powództwem stron trzecich związanym z rozpowszechnianiem Kampanii Reklamowej i Wstawek Reklamowych. Niniejsza deklaracja ma zastosowanie do każdego terytorium, na którym dostępne są Nośniki.
Reklamodawca i, w razie potrzeby, jego Pełnomocnik zapewniają firmę MB, że dysponują wszelkimi prawami i zezwoleniami, w tym od posiadaczy praw, niezbędnymi do przeprowadzenia i powielania Kampanii Reklamowej oraz publikacji na Nośnikach wchodzących w jej skład Wstawek Reklamowych.
Reklamodawca i, w razie potrzeby, jego Pełnomocnik gwarantują firmie MB ochronę w przypadku jakichkolwiek zakłóceń, pozwów, roszczeń lub reklamacji ze strony osób fizycznych lub prawnych, które niezależnie od powodu mogłyby uznać się za pokrzywdzone z powodu publikacji Wstawki Reklamowej lub które uznałyby, że w związku z realizacją Kampanii Reklamowej i publikacją na Nośnikach należących do niej Wstawek Reklamowych przysługują im jakiekolwiek prawa.

W związku z tym wszelkie Wstawki Reklamowe publikowane na Nośnikach pojawiają się na wyłączną odpowiedzialność Reklamodawcy i jego Pełnomocnika.
W konsekwencji Reklamodawca i, w stosownych przypadkach, jego Pełnomocnik zwalniają firmę MB z wszelkiej odpowiedzialności i gwarantują jej ochronę przed wszelkimi wyrokami skazującymi, kosztami sądowymi i pozasądowymi, które wynikałyby z postępowania mającego związek z Kampanią Reklamową i jej Wstawkami Reklamowymi oraz rekompensują jej szkody wynikające z naruszenia niniejszego postanowienia.
Niniejsze postanowienia nie obowiązują w przypadku, gdy Reklamodawca subskrybuje Usługę Tworzenia Wstawek Reklamowych.

Reklamodawca przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że firma MB, na której nie ciążą przy tym żadne zobowiązania, co do weryfikacji treści, dokładności czy spójności Wstawek Reklamowych, ma prawo, w dowolnym momencie, odmówić lub zaprzestać publikacji wszelkich Wstawek Reklamowych czy realizacji Kampanii Reklamowych, które wydają się jej sprzeczne z obowiązującymi przepisami ustawowymi lub wykonawczymi, z etyką zawodową, porządkiem publicznym, moralnością, z duchem i linią redakcyjną jednego lub większej liczby Nośników lub mogą naruszać prawa osób trzecich, budzić niepokój czy szokować użytkowników Internetu, a w szczególności godzić w ich przekonania moralne, religijne, polityczne i kulturowe, co jednak nie oznacza wypowiedzenia Zamówienia Reklamowego.
W przypadku przekierowania umieszczonych na Nośnikach Wstawek Reklamowych na stronę internetową Reklamodawcy, na stronę pobierania App Store lub stronę internetową osadzoną w web view w Aplikacjach, zapewnia on firmę MB, że ich treść jest bezpośrednio powiązana ze wspomnianą Wstawką Reklamową opublikowaną na Nośnikach i że spełnia te same wymagania, którym podlegają Wstawki Reklamowe określone w tym artykule.

Reklamodawca przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że firma MB ma prawo do zakończenia w dowolnym momencie tych przekierowań.
Zgodnie z niniejszym artykułem firma MB nie ponosi żadnej odpowiedzialności w przypadku odmowy przyjęcia Zamówienia Reklamowego lub rozpowszechniania Wstawki Reklamowej, zatrzymania rozpowszechniania Wstawki Reklamowej lub zatrzymania przekierowania ze Wstawek Reklamowych rozpowszechnianych na Nośnikach. Ponadto takie zdarzenia w żadnych razie, choćby częściowo, nie uzasadniają odmowy zapłaty ani nie dają prawa do rozpowszechniania zastępczego na koszt firmy MB czy jakiejkolwiek innej formy rekompensaty.

8.CENA I TABELE CEN


8.1 Ceny są podawane Reklamodawcy lub jego Pełnomocnikowi na zwykłe żądanie skierowane do Działu Handlowego firmy MB.

8.2 Ceny podawane są w euro (netto), natomiast wszystkie opłaty i podatki nałożone za rozpowszechnianie Kampanii Reklamowej obciążają Reklamodawcę.
Wyłączając przypadki subskrypcji Usługi Tworzenia Wstawek Reklamowych, stawki nie obejmują kosztów tworzenia Wstawek Reklamowych, które Reklamodawca lub jego Pełnomocnik musi uiścić na rzecz MB w celu przeprowadzenia Kampanii Reklamowej na Nośnikach.

8.3 Firma MB zastrzega sobie prawo do zmiany stawek i tabeli cenowych w dowolnym momencie. Uznaje się, że modyfikacje te nie będą miały wpływu na aktualnie realizowane Zamówienia Reklamowe i ważne oferty.

8.4. W przypadku wszelkich ogłoszeń dotyczących nowego sprzętu publikowanych na Nośnikach firmy MB producenci i importerzy podlegają 12-miesięcznemu zobowiązaniu dotyczącemu wolumenu rozpowszechniania Kampanii Reklamowej dostępnemu na żądanie w Dziale Sprzedaży.

8.5 Rabaty
Firma MB może stosować rabaty po spełnieniu przez Reklamodawcę niektórych warunków dostępnych w Dziale Handlowym firmy MB:
– rabat zależny od kwoty Zamówienia Reklamowego, na jaką opiewa faktura wystawiona dla Reklamodawcy;
– profesjonalny rabat, jeżeli Reklamodawca upoważni agencję do wykupienia Powierzchni Reklamowej, pod warunkiem przesłania do MB certyfikatu pełnomocnictwa opatrzonego datą i podpisanego przez Reklamodawcę i jego Pełnomocnika.

8.6 Opłata powiększona
W przypadku, gdy Reklamodawca subskrybuje dodatkowe opcje, takie jak targetowanie i/lub lokalizacja, firma MB może zastosować powiększoną taryfę. Stawki za wspomniane opcje są dostępne w Dziale Obsługi Klienta firmy MB.

9.WARUNKI PŁATNOŚCI


9.1 Należność za Kampanię Reklamową jest ustalana przez firmę MB na podstawie tabeli cen dla Przestrzeni Reklamowej obowiązującej w dniu złożenia Zamówienia Reklamowego.

9.2 Zamówienia Reklamowe są fakturowane po otrzymaniu przez MB Zamówienia Reklamowego podpisanego przez Reklamodawcę, z terminem płatności wynoszącym 30 dni od ostatniego dnia miesiąca, w którym wystawiono fakturę, chyba że w Zamówieniu Reklamowym określono inaczej, lecz w żadnym wypadku nieprzekraczającym 45 dni od ostatniego dnia miesiąca, w którym wystawiono fakturę.

9.3 Faktury będą wystawione na nazwisko Reklamodawcy i wysyłane bezpośrednio do niego, natomiast w razie potrzeby ich kopie zostaną wysłane do Pełnomocnika. W drodze odstępstwa od art. 1998 i kolejnych Kodeksu cywilnego Reklamodawca i jego Pełnomocnik pozostają w każdym przypadku solidarnie odpowiedzialni za poszanowanie niniejszych zapisów i za zapłatę faktury. Płatność na rzecz Pełnomocnika nie zwalnia reklamodawcy od zobowiązań na rzecz firmy MB.

9.4 Płatność zostanie zrealizowana przelewem bankowym, pobraniem lub czekiem.

9.5 Zgodnie z artykułem L441-6 francuskiego Kodeksu handlowego wszelkie opóźnienia w płatnościach powodują ipso iure i bez konieczności przypomnienia ze strony firmy MB naliczenie odsetek za zwłokę należnych od dnia po dacie wymagalności do momentu ich całkowitego uiszczenia na podstawie trzykrotnej stopy odsetek ustawowych i ryczałtowego odszkodowania w wysokości 40 euro z tytułu kosztów odzyskiwania należności, a także konieczność zwrotu wszelkich kosztów odzyskiwania należności poniesionych i udokumentowanych przez firmę MB.

Jednocześnie firma MB zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub zakończenia, bez zwłoki i odszkodowania, publikacji Wstawki Reklamowej lub Kampanii Reklamowej oraz wszelkiego bieżącego Zamówienia Reklamowego z chwilą stwierdzenia opóźnienia płatności i do czasu otrzymania wszystkich kwot należnych firmie od Reklamodawcy, przy czym przyjmuje się, że firma MB zastrzega sobie możliwość odebrania Reklamodawcy korzyści z tytułu zniżek i rabatów.

10.CZAS TRWANIA


10.1 Ogólne Warunki Sprzedaży (OWS) wchodzą w życie po zatwierdzeniu Zamówienia Reklamowego przez firmę MB i obowiązują przez cały czas trwania subskrybowanych Usług.

10.2 Czas trwania Kampanii Reklamowej może ulec zmianie w zależności od dostępności i rozpowszechniania Kampanii lub tworzenia Wstawek Reklamowych zamówionych przez Reklamodawcę w firmie MB. O ile Reklamodawca nie określił nieprzekraczalnego terminu, w przypadku gdy szacunkowa ilość wyświetleń określona w Zamówieniu Reklamowym nie została w pełni zrealizowana przed datą zakończenia Kampanii Reklamowej, czas trwania Kampanii Reklamowej zostanie przedłużony do czasu całkowitej realizacji wspomnianej ilości. Jeżeli szacunkowa ilość określona w Zamówieniu Reklamowym zostanie zrealizowana przed datą zakończenia Kampanii Reklamowej, Kampania Reklamowa zakończy się wraz z pełną realizacją ilości określonej w Zamówieniu Reklamowym.

11.WYPOWIEDZENIE


Jeżeli któraś ze Stron nie przestrzega jednego z zobowiązań umownych, druga Strona ma prawo, bez dodatkowych formalności i bez uszczerbku dla jakichkolwiek roszczeń odszkodowawczych, do wypowiedzenia Zamówienia Reklamowego, w dowolnym czasie i bez odszkodowania, 15 dni po wysłaniu listem poleconym nieskutecznego wezwania do wywiązania się z zobowiązań.

12.GRANICA ODPOWIEDZIALNOŚCI


12.1 Firma MB nie może być pociągnięta do odpowiedzialności w przypadku przerwania lub niemożności przeprowadzenia Kampanii Reklamowej na jednym lub kilku Nośnikach na skutek wystąpienia przypadków siły wyższej, w rozumieniu orzecznictwa sądów francuskich, w szczególności w razie strajków całkowitych lub częściowych, wewnętrznych lub zewnętrznych, lokautu, pożaru, przerw w zasilaniu trwających ponad 48 godzin, burz, powodzi, uszkodzeń wywołanych przez wodę, ograniczeń rządowych lub prawnych, zmian w prawodawstwie lub przepisach wykonawczych dotyczących marketingu, blokowania urządzeń telekomunikacyjnych, w tym sieci internetowej, a także wszelkich innych przypadków pozostających poza kontrolą firmy MB, takich jak tymczasowe lub definitywne zawieszenie Nośnika w wyniku decyzji administracyjnej lub sądowej, atak informatyczny lub hakerski oraz incydent techniczny zewnętrzny wobec MB.

Firma MB zobowiązuje się poinformować Reklamodawcę i, w razie potrzeby, Pełnomocnika, tak szybko jak to możliwe, o wystąpieniu jednego z wyżej wymienionych przypadków uniemożliwiających realizację Kampanii Reklamowej, tak aby podjąć wszelkie odpowiednie działania i ograniczyć niepożądane skutki.
Jeżeli czas trwania utrudnień w rozpowszechnianiu Kampanii Reklamowej, wynikających z jednego z przypadków, o których mowa powyżej, będzie krótszy niż jeden miesiąc, obowiązki każdej ze Stron wynikające z niniejszego Zamówienia Reklamowego zostaną zawieszone na czas trwania utrudnień.
Z drugiej strony, jeśli utrudnienia w rozpowszechnianiu Kampanii Reklamowej wynikające z jednego z wyżej wymienionych przypadków trwają dłużej niż jeden miesiąc, Zamówienie Reklamowe może zostać wypowiedziane przez jedną ze Stron bez możliwości dochodzenia odszkodowania od Strony, która nie wykonała swoich zobowiązań.

12.2. Jeżeli Kampania Reklamowa nie może zostać rozpowszechniana na Nośnikach z przyczyn technicznych powstałych po stronie firmy MB i/lub Partnerów MB, MB zobowiązuje się powiadomić o tym niezwłocznie Reklamodawcę lub, w razie potrzeby, jego Pełnomocnika. W takim przypadku Reklamodawca będzie miał możliwość odzyskania sumy odpowiadającej kwocie netto za nierozpowszechnioną Kampanię Reklamową lub nieopublikowaną Wstawkę Reklamową.

13.KONKURENCJA


Firma MB zastrzega sobie prawo do odmowy zamieszczenia Wstawek Reklamowych pochodzących bezpośrednio lub pośrednio od podmiotów konkurujących z Usługami MB lub zawierających przypomnienia czy elementy stron konkurencyjnych wobec Usług MB. Firma MB nie może zagwarantować Reklamodawcy, że Reklamy konkurencyjnych reklamodawców nie będą emitowane w tym samym okresie w Przestrzeni Reklamowej sąsiadującej z jej Przestrzenią Reklamową.

14.POLITYKA PRYWATNOṠCI


14.1 Wszelkie prawa własności intelektualnej (takie jak w szczególności prawa autorskie, prawa towarzyszące, prawa do marek, prawa producentów baz danych) w zakresie struktury i treści Stron Internetowych i Aplikacji, a w szczególności dotyczące obrazów, dźwięków, nagrań wideo, zdjęć, logo, marek, elementów graficznych, tekstowych, wizualnych, narzędzi, oprogramowania, dokumentów, danych itp. (nazywanych dalej łącznie „Elementami”) są zastrzeżone. Elementy te stanowią własność MB. Są one udostępniane Ogłoszeniodawcom bezpłatnie podczas korzystania z Usług MB i w ramach normalnego wykorzystywania funkcji. Ogłoszeniodawcy zobowiązują się do niedokonywania żadnych modyfikacji Elementów.

Wszelkie wykorzystanie Elementów Stron Internetowych i Aplikacji inne, niż wyraźnie dozwolone, powoduje naruszenie praw autorskich i stanowi fałszerstwo. Może ono również powodować naruszenie praw do wizerunku, praw osób lub wszelkich innych obowiązujących praw i zasad. Ich sprawca może zatem ponieść odpowiedzialność cywilną i/lub karną.

14.2 Każdego Ogłoszeniodawcę obowiązuje zakaz kopiowania, modyfikowania, tworzenia dzieł pochodnych, odwracania koncepcji, dokonywania deasemblacji lub podejmowania wszelkich innych prób odnalezienia kodu źródłowego, sprzedaży, przyznawania, przyznawania licencji podrzędnych lub jakiegokolwiek przekazywania praw związanych z Elementami.
Każdy Ogłoszeniodawca korzystający z Usług MB zobowiązuje się w szczególności:

 • nie korzystać z Usług MB na rzecz lub korzyść osób trzecich,
 • nie powielać w celach handlowych lub innych informacji albo Ogłoszeń znajdujących się w Usługach MB oraz na Stronach Internetowych i w Aplikacjach,
 • nie włączać w części ani w całości treści Stron Internetowych i Aplikacji do witryn stron trzecich, czy to w celach handlowych, czy innych,
 • nie wykorzystywać robotów, w szczególności indeksacyjnych (typu „spider” lub „crawler”), aplikacji do wyszukiwania lub pozyskiwania stron internetowych ani żadnych innych środków umożliwiających pozyskiwanie lub indeksowanie całości lub części treści Stron Internetowych i Aplikacji, o ile nie uzyskano na to wyraźnej uprzedniej zgody ze strony MB,
 • nie kopiować informacji na nośniki wszelkiego rodzaju umożliwiające odtworzenie plików oryginalnych w całości lub częściowo.

Wszelkie powielanie, przedstawianie, publikowanie, przekazywanie, wykorzystywanie lub modyfikowanie lub wykonywanie wyciągów z całości lub części Elementów, niezależnie od sposobu jego wykonania, bez uprzedniej pisemnej zgody ze strony MB jest nielegalne. Sprawcy tych czynów zabronionych ponoszą za nie odpowiedzialność i mogą wobec nich zostać podjęte środki prawne, w szczególności z powodu fałszerstwa.

14.3 Marki i logo należące do MB, a w szczególności Agriaffaires, MachineryZone i Truckscorner, a także marki i logo Partnerów MB są markami zastrzeżonymi. Wszelkie powielanie tych marek i/lub logo w całości lub części bez uprzedniej pisemnej zgody ze strony MB jest zabronione.

14.4 MB jest producentem baz danych Usług MB. W związku z tym wykonywanie wyciągów i/lub ponowne wykorzystanie tych baz w rozumieniu artykułów L 342-1 i L 342-2 kodeksu własności intelektualnej jest zabronione.

14.5 O ile w Zamówieniu Reklamowym nie określono inaczej, Wstawki Reklamowe utworzone przez MB w imieniu Reklamodawcy pozostają własnością firmy MB. Firma MB przyznaje Reklamodawcy wyłączne, osobiste i nieprzenoszalne prawo do używania Wstawek Reklamowych wyłącznie w ramach realizacji Kampanii Reklamowej i na czas trwania tejże Kampanii.

14.6 MB zastrzega sobie prawo do skorzystania z wszelkich środków prawnych wobec osób, które nie przestrzegają zakazów określonych w niniejszym artykule.

15.PRYWATNOṠĆ I POUFNOṠĆ


15.1 Firma MB zapewnia, że wszelkie dane osobowe w rozumieniu przepisów prawnych mających zastosowanie do ochrony danych osobowych, które gromadzi, w związku ze świadczeniem Usług MB, są wykorzystywane wyłącznie w ramach przetwarzania niezbędnego do świadczenia tychże Usług.
W związku z tym firma MB jest administratorem danych osobowych Reklamodawców, przetwarzanych celem zapewnienia realizacji Usług, zarządzania relacjami z klientami i fakturowania.
Dane te są dostępne dla podwykonawców firmy MB, którzy uczestniczą w realizacji powyższych celów.

Zgodnie z przepisami prawnymi mającymi zastosowanie do ochrony danych osobowych masz prawo do dostępu, do wstrzymania przetwarzania danych, do sprostowania, do usuwania i przenoszenia danych. Aby skorzystać ze swoich praw i dowiedzieć się więcej o tym, jak długo przechowywane są Twoje dane, a także uzyskać dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych: kliknij tutaj

15.2 Firma MB jest wyłącznie odpowiedzialna za przetwarzanie danych osobowych swoich użytkowników i oświadcza, że ​​nie przekazuje żadnych danych osobowych swoich użytkowników Reklamodawcom.

15.3 Reklamodawcy zobowiązują się nie umieszczać we Wstawkach Reklamowych pliku śledzącego, pliku cookie i/lub piksela bez zgody MB. W przeciwnym razie, gdyby Reklamodawca i/lub jego Pełnomocnik umieścił we Wstawce Reklamowej plik śledzący, plik cookie i/lub piksel bez zgody firmy MB, w rozumieniu przepisów prawnych mających zastosowanie do ochrony danych osobowych byłby wówczas uznany za administratora danych i podlegałby wynikającym z tego zobowiązaniom.

W stosownych przypadkach Reklamodawca (i/lub jego Pełnomocnik) będzie odpowiedzialny za wszelkie naruszenia niniejszych zobowiązań oraz pokryje koszty poniesione przez firmę MB (w tym koszty prawne i honoraria prawników) w związku z działaniami, roszczeniami lub wnioskami organów lub osób trzecich wynikającymi z uchybień Reklamodawcy i/lub jego Pełnomocnika wobec zapisów niniejszego artykułu.

Ponadto w przypadku naruszenia postanowień niniejszego artykułu firma MB zastrzega sobie prawo do automatycznego i natychmiastowego wypowiedzenia Zamówienia Reklamowego, o czym poinformuje Reklamodawcę (i/lub jego Pełnomocnika) w dowolny sposób, przy czym Reklamodawca nie może dochodzić z tego tytułu żadnych roszczeń.

16.ZASADY PRZEKAZU


Firma MB zastrzega sobie prawo do przeniesienia na inną firmę praw i obowiązków wynikających z Zamówienia Reklamowego. Reklamodawca nie może przenosić praw i obowiązków wynikających z Zamówienia Reklamowego, chyba że firma MB uprzednio i wyraźnie wyrazi na to zgodę. W przypadku autoryzowanego przeniesienia Reklamodawca pozostanie wobec firmy MB gwarantem prawidłowego wykonania tych obowiązków przez jego następcę.

17.PRZEPISY RÓŻNE


Jeżeli jakakolwiek część OWS okazałaby się niezgodna z prawem, nieważna lub niemożliwa do zastosowania, niezależnie od przyczyny, zapisy te zostaną uznane za niebyłe bez wpływu na ważność pozostałych zapisów, które nadal będą obowiązywać Ogłoszeniodawców i MB. Wszelkie reklamacje należy przesyłać do działu obsługi klienta MB.

18.WŁAŚCIWOŚĆ MIEJSCOWA SĄDÓW – PRAWO WŁAŚCIWE


Niniejsze OWS podlegają prawu francuskiemu.

W przypadku wszelkich sporów dotyczących interpretacji niniejszych OWS, decyduje wersja w języku francuskim. Wszelkie spory podlegają rozstrzygnięciu wyłącznie przez Sąd Handlowy w PARYŻU, nawet w przypadku roszczeń gwarancyjnych, wielu pozwanych lub w przypadku postępowania pilnego albo zachowawczego, postanowienia lub wniosku.

Ogólne Warunki Sprzedaży obowiązujące w dniu 5 czerwca 2019 r.