Ogólne warunki sprzedaży

1.Definicje


Każde z określeń podanych poniżej będzie mieć w niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży Usług MB (zwanych dalej „OWS”) następujące znaczenie:

Ogłoszenie”: oznacza całość elementów lub danych (wizualnych, tekstowych, dźwiękowych, fotograficznych, rysunkowych) złożonych przez Klienta lub Partnera na wyłączną własną odpowiedzialność wydawniczą w celu zakupu, wynajmu, sprzedaży lub poszukiwania mienia i rozpowszechnianą na Stronie Internetowej, Stronie Mobilnej i w Aplikacjach iOS i Android.

Ogłoszeniodawca”: oznacza każdego ogłoszeniodawcę prywatnego i/lub biznesowego posiadającego Konto. Konto jest uznawane za „Biznesowe” lub „nie Biznesowe” w zależności od sposobu korzystania z usług świadczonych przez MB przez Ogłoszeniodawcę posiadającego konto biznesowe lub nie biznesowe, a także od numeru SIRET podanego lub nie przez Ogłoszeniodawcę podczas tworzenia konta.

 • Ogłoszeniodawca Biznesowy”: oznacza każdego użytkownika biznesowego, specjalizującego się w szczególności w sprzedaży i/lub wynajmie mienia, posiadacza Konta w ramach swojej działalności zawodowej (np. dealer, pośrednik, przewoźnik, wynajmujący, producent).
 • Ogłoszeniodawca nie-Biznesowy”: oznacza każdą osobę fizyczną lub prawną posiadającą Konto, której działalnością podstawową nie jest sprzedaż lub wynajem mienia (np. rolnik, gospodarstwo rolne, spółdzielnia, osoba fizyczna).

Aplikacje”: oznacza aplikację dla systemu Android, którą można pobrać bezpłatnie na telefon z systemem Android ze sklepu Google Play Store oraz aplikację zoptymalizowaną dla iPhone'a i iPada, którą można pobrać bezpłatnie z App Store Apple na iPhone'a lub iPada z zainstalowanym systemem w wersji co najmniej iOS 7 dla iPhone'a lub iOS 8 dla iPada. Aplikacja ta umożliwia Użytkownikom i Ogłoszeniodawcom dostęp do części usług świadczonych przez MB.

Zamówienie”: oznacza każdą subskrypcję ogłoszeniodawcy na usługi świadczone przez MB.

Konto”: oznacza indywidualną strefę utworzoną przez Ogłoszeniodawcę na stronach internetowych w celu korzystania z Usług MB, z której Ogłoszeniodawca rozpowszechnia swoje Ogłoszenia, wizualizuje swoje Ogłoszenia w trakcie rozpowszechniania oraz składa zamówienia na Stronie Internetowej w sposób opisany w artykule 4. OWS. Konto należy osobiście do Ogłoszeniodawcy i nie może zostać przekazane ani scedowane stronie trzeciej bez wcześniejszej pisemnej zgody ze strony MB.

Kredyt”: oznacza wirtualną walutę nabywaną za pośrednictwem Konta Ogłoszeniodawcy Profesjonalnego umożliwiającą zakup subskrypcji na jedną lub więcej opcji publikacji opisanych w artykule 5.1 niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży. Kredyty są nabywane na Konto, za pośrednictwem którego zostały zakupione i nie mogą być przekazywane na inne Konto. W przypadku braku wykorzystania Kredytów w okresie przekraczającym trzy miesiące MB zastrzega sobie możliwość zastosowania automatycznych zasad wykorzystywania Kredytów, które mogą zostać w dowolnym momencie zmienione przez Ogłoszeniodawcę. Okres ważności Kredytów wynosi dwanaście miesięcy.

Pakiety”: oznaczają oferty na Usługi sprzedawane przez MB opisane w artykule 5 „Opis Pakietów i Usług MB” niniejszych OWS.

Dane identyfikacyjne logowania”: oznaczają adres e-mail oraz hasło wybrane przez Ogłoszeniodawcę podczas tworzenia Konta i umożliwiające identyfikację Ogłoszeniodawcy.

MB”: spółka, która wydaje i użytkuje Strony Internetowe Agriaffaires i MachineryZone, Strony Mobilne i Aplikacje iOS oraz Android. W zależności od położenia geograficznego jednostki użytkownika zamówienie zostanie złożone w firmie:

 • MB Diffusion, SAS z kapitałem 87 000 euro, zarejestrowanej w Rejestrze Handlowym i Spółek (RCS) w Evry pod numerem 432552966, z siedzibą pod adresem 98, Allée des Champs-Elysées 91080 - COURCOURONNES Francja
 • lub MB Advertising, spółce prawa irlandzkiego z kapitałem 20 000 euro, z siedzibą pod adresem Rsm Ireland, Trinity House, Charleston Road, Ranelagh Dublin 6 .

Poszerzone Rozpowszechnianie Ogłoszeń”: oznacza Usługę umożliwiającą Klientowi rozpowszechnianie Ogłoszenia opublikowanego na Stronach Internetowych MB na innych stronach internetowych z ogłoszeniami online użytkowanymi przez Partnerów MB, wybranych samodzielnie przez Klienta, jednorazowo lub powtarzalnie, we Francji i za granicą.

Usługi MB”: oznaczają Usługi Agriaffaires i/lub MachineryZone użytkowane oraz sprzedawane przez MB i regulowane przez niniejsze OWS.

Oferta Partnera”: oznacza ofertę na usługi proponowane i świadczone przez Partnera MB, promowaną na Stronach Internetowych. MB jest stroną trzecią relacji handlowych, które mogą istnieć pomiędzy Ogłoszeniodawcą a Partnerem MB. Z tego powodu MB nie ponosi odpowiedzialności za reklamacje wynikające z relacji handlowych pomiędzy Ogłoszeniodawcą a Partnerem MB.

Partner”: oznacza spółkę należącą do Grupy Schibsted i/lub zewnętrzną wobec MB, korzystającą ze współpracy partnerskiej z MB w celu promowania swoich usług i/lub produktów na Stronach Internetowych za pośrednictwem Ofert Partnerów.

Dział Handlowy MB”: oznacza dział handlowy MB dostępny dla Użytkowników i Ogłoszeniodawców ze Stron Internetowych i Aplikacji oraz telefonicznie pod numerem 01.60.87.11.60 w celu złożenia Zamówienia i/lub sporządzenia kosztorysu w zależności od Usług żądanych przez Ogłoszeniodawcę i/lub Użytkownika.

Dział Obsługi Klienta MB”: oznacza dział obsługi klienta Stron Internetowych, od którego Ogłoszeniodawca może uzyskać wszelkie dodatkowe informacje. Z działem tym można się skontaktować, klikając link „kontakt” na Stronie Internetowej, Stronie Mobilnej lub w Aplikacjach iOS i Android, a także telefonicznie pod numerem 01.60.87.11.60.

Strony Internetowe”: oznaczają strony internetowe użytkowane przez MB dostępne głównie pod następującymi adresami URL MachineryZone i Agriaffaires oraz ich rozszerzenia umożliwiające Ogłoszeniodawcy dostęp do Usług MB za pośrednictwem Internetu, tworzenie Konta i dostęp do niego oraz na których są dostępne i publikowane Ogłoszenia.

Użytkownik”: oznacza każdą osobę odwiedzającą mającą dostęp do usług świadczonych przez MB za pośrednictwem Stron Internetowych, Stron Mobilnych i/lub Aplikacji oraz sprawdzającą Usługi dostępne z różnych nośników.

2. postanowienia ogólne


OWS określają wyłączne warunki umowne obowiązujące pomiędzy MB a Ogłoszeniodawcą w ramach subskrypcji na Usługi świadczone przez MB, a w szczególności na rozpowszechnianie na Stronach Internetowych i w Aplikacjach.

3.Akceptacja


Każde Zamówienie składane przez Ogłoszeniodawcę wymaga zaakceptowania OWS, które są priorytetowe względem własnych ogólnych warunków zakupu.
Wszelkie warunki niezgodne w całości lub częściowo z OWS, w razie braku wyraźnej akceptacji, nie mogą być wymagane od MB niezależnie od momentu, w którym nastąpi o nich powiadomienie.
Fakt braku powołania się przez MB w którymkolwiek momencie na dowolny zapis OWS nie może być interpretowany jako rezygnacja z powołania się na którykolwiek z tych warunków w przyszłości.
Aby jakikolwiek dodatek, wykreślenie, modyfikacja lub usunięcie dokonane w niniejszym dokumencie mogły być wymagane od MB, muszą zostać kontrasygnowane przez MB.

4.Zamówienie


4.1 Zasady ogólne

Korzyści związane z każdym Zamówieniem (dotyczącym w szczególności publikacji ogłoszeń, opcji publikacji, subskrypcji na usługi) dotyczą osobiście składającego je Ogłoszeniodawcy i nie wolno ich cedować ani przekazywać bez zgody ze strony MB.
Pakiety Ogłoszeń mogą być zamawiane wyłącznie przez Ogłoszeniodawców Biznesowych.
Po potwierdzeniu Zamówienia złożonego przez Ogłoszeniodawcę w MB żaden zwrot kosztów nie jest możliwy.

4.2 Strefa Zamówień

Ogłoszeniodawca może złożyć i potwierdzić Zamówienie za pośrednictwem:

 • swojego Konta na Stronach Internetowych,
 • Działu Handlowego MB pod numerem telefonu 01.60.87.11.60.
Aktualnie Ogłoszeniodawcy nie mogą składać zamówień za pośrednictwem Stron Mobilnych oraz Aplikacji iOS i Android.

5.Opis pakietów i usług mb


5.1 Pakiety MB

MB proponuje Ogłoszeniodawcom Biznesowym dwa rodzaje Pakietów:

 • „Pakiet Pro”: czyli „Pakiet Pro Standard” lub „Pakiet Pro Widoczność”,
 • „Pakiet Expert ” : czyli „Pakiet Expert Standard” lub „Pakiet Expert Widoczność”.

W zależności od wybranego Pakietu Ogłoszeniodawca będzie mógł korzystać z wszystkich Usług MB lub ich części, w sposób określony w artykule 5.2 poniżej.

Ceny za Pakiety zmieniają się w zależności od objętości Ogłoszeń i kraju.

Cenniki są dostępne w Dziale Handlowym MB.

5.2 Usługi MB

Publikowanie ogłoszeń

Dwie kategorie ofert są dostępne w celu rozpowszechniania Ogłoszeń (ogłoszeń o sprzedaży, ogłoszeń o sprzedaży na licytacji, ogłoszeń o wynajmie i ogłoszeń o poszukiwaniu):
 • rozpowszechnianie Pojedynczych Ogłoszeń,
 • Pakiet Ogłoszeń dostępny wyłącznie dla Ogłoszeniodawców Biznesowych.

Cenniki dotyczące Pakietów Ogłoszeń są dostępne w dziale handlowym.

Cenniki dotyczące publikacji Pojedynczych Ogłoszeń są dostępne na Stronach Internetowych w momencie wprowadzania ogłoszeń.

W każdym przypadku dla Pakietów i Pojedynczych Ogłoszeń obowiązują cenniki z dnia złożenia Zamówienia.

Ogłoszenie zostanie opublikowane w maksymalnym terminie siedemdziesięciu dwóch (72) godzin od jego złożenia lub po otrzymaniu płatności w przypadku Zamówień online.
Ogłoszeniodawca przyjmuje do wiadomości, że jego Ogłoszenie może zostać usunięte lub ustawione jako oczekujące przez MB bez możliwości żądania jakiegokolwiek odszkodowania finansowego.

Czas trwania i sposób publikacji „Ogłoszeń o sprzedaży” zmieniają się w zależności od rodzaju Ogłoszeniodawcy:

 • Ogłoszeniodawcy nie-Biznesowi będą otrzymywać co dwa (2) miesiące, licząc od daty pierwszej publikacji Ogłoszenia, e-mail z potwierdzeniem w celu sprawdzenia, czy mienie jest nadal dostępne do sprzedaży. Potwierdzenie przez Ogłoszeniodawcę umożliwi bezpłatne przedłużenie publikacji ogłoszenia na okres 2 miesięcy z ograniczeniem do jednego (1) roku lub do 2, 6 albo 12 miesięcy dla kategorii „Słoma i siano”, „Pasza”, „Zwierzęta (bydło rogate)” i „Zwierzęta — pasza, inne” lub z ograniczeniem do 2 albo 6 miesięcy dla kategorii „Usługi profesjonalne dla firm” i „Usługi jednorazowe dla rolników”.
 • Ogłoszeniodawcy Biznesowi będą otrzymywać co dwa (2) miesiące, licząc od daty pierwszej publikacji Ogłoszenia, e-mail z potwierdzeniem w celu sprawdzenia, czy mienie jest nadal dostępne do sprzedaży. Potwierdzenie przez Ogłoszeniodawcę umożliwi bezpłatne przedłużenie publikacji ogłoszenia na okres 2 miesięcy bez ograniczeń w czasie. Przedłużenie publikacji Ogłoszenia o dwa (2) miesiące jest płatne dla Ogłoszeniodawców Biznesowych nieposiadających Pakietu.

W przypadku braku potwierdzenia i/lub braku odnowienia Ogłoszenia po upływie 2-miesięcznego terminu Ogłoszenie zostanie usunięte ze Stron Internetowych Agriaffaires i MachineryZone, ze Stron Mobilnych oraz z Aplikacji iOS i Android.

W przypadku sprzedaży proponowanego mienia w okresie publikacji Ogłoszeniodawca zobowiązuje się do jak najszybszego usunięcia Ogłoszenia.

Opcje publikacji

Opcje publikacji Ogłoszeń dostępnych na Stronach Internetowych są następujące:
 • Wyróżnianie”, która umożliwia wyróżnienie Ogłoszenia poprzez kolorową ramkę w celu zwiększenia jego atrakcyjności.
 • Początek listy”, która umożliwia umieszczenie Ogłoszenia na początku listy powyżej wszystkich pozostałych ogłoszeń w celu zwiększenia jego widoczności.
 • Szybka wyprzedaż”, która umożliwia zastosowanie obniżki ceny sprzedawanego mienia przez ograniczony czas w celu przyspieszenia sprzedaży proponowanego mienia.
 • Dostępność do wynajmu”, która umożliwia dodanie do Ogłoszenia sprzedaży adnotacji „dostępne do wynajmu”.

Dwie dodatkowe opcje publikacji są dostępne wyłącznie dla Ogłoszeniodawców nie-Biznesowych:

 • Maskowanie danych adresowych”, która umożliwia ukrywanie niektórych danych adresowych w publikowanych ogłoszeniach: nazwiska, adresu i/lub numeru telefonu.
 • Pakiet szybki”, która umożliwia połączenie początku listy codziennej z wyróżnianiem.

Ogłoszeniodawca może wybrać okres czasowy trwania i częstotliwości opcji publikacji zgodnie z cennikiem podczas składania Ogłoszenia i/lub w trakcie jego publikowania.

Ogłoszeniodawcy Biznesowi mogą wykupować opcje publikacji wyłącznie za pomocą kredytów.

Tworzenie Katalogu PDF

MB proponuje utworzenie Katalogu do druku w formacie PDF, aby umożliwić Ogłoszeniodawcy personalizację i waloryzację zapasu posiadanych dóbr, dla których Ogłoszenia zostały rozpowszechnione na Stronach Internetowych, a także wykorzystanie tego Katalogu jako materiałów informacyjnych profesjonalnej jakości.
Usługa ta, zawarta w każdym Pakiecie, jest zarezerwowana dla Ogłoszeniodawców Biznesowych.

Tworzenie Witryny Internetowej „Gotowa strona www”

MB proponuje utworzenie Witryny Internetowej „gotowa strona www”. Usługa ta jest ujęta w każdym Pakiecie.
W zależności od Pakietu wybranego przez Ogłoszeniodawcę Biznesowego liczba utworzonych stron jest ograniczona w ramach Pakietu Pro i nieograniczona w ramach Pakietu Expert.

Poszerzone rozpowszechnianie Ogłoszeń

 • Aby skorzystać z tej Usługi, Ogłoszeniodawca Biznesowy, który wykupił subskrypcję na Pakiet musi obowiązkowo posiadać Konto i być zarejestrowany na stronie(-ach) internetowej(-ych) Partnera(-ów), na której(-ych) chce publikować swoje ogłoszenia.
  Cenniki za tę Usługę są dostępne bezpośrednio w Dziale Handlowym MB.

  Ponieważ MB nie jest stroną relacji pomiędzy Ogłoszeniodawcą a Partnerem, nie ponosi wobec Ogłoszeniodawcy żadnej odpowiedzialności z tytułu tej usługi. W przypadku sporów, dotyczących w szczególności publikacji Ogłoszenia, treści Ogłoszenia, fakturowania i/lub usług dostępnych na Stronie Internetowej Partnera Ogłoszeniodawca powinien kontaktować się bezpośrednio z Partnerem i nie może w żadnym przypadku podejmować prób pociągnięcia do odpowiedzialności MB. W przypadku zerwania relacji handlowych pomiędzy MB a którymkolwiek z Partnerów usługa poszerzonego rozpowszechniania z tym Partnerem przestanie być świadczona i zostanie wystawiona Ogłoszeniodawcy faktura za tę Usługę. MB nie ponosi odpowiedzialności za zakończenie relacji i nie przyznaje Ogłoszeniodawcy prawa do żadnej kompensacji finansowej ani kompensacji innego rodzaju.
 • Dzięki ofertom multicast oferowanym przez firmę MB podczas zamieszczania swoich jednostkowych ogłoszeń nieprofesjonalni Reklamodawcy mają możliwość darmowego publikowania swoich Ogłoszeń na stronie dostępnej pod adresem URL: annonces-pleinchamp.com, stronie administrowanej i hostowanej przez MB Diffusion i edytowanej przez spółkę Pleinchamp. Publikacja na stronie annonces-pleinchamp.com nie wymaga utworzenia przez Reklamodawcę konta na stronie Partnera pleinchamp.com. Profesjonalni Reklamodawcy mogą również wyświetlać swoje reklamy na stronie annonces-pleinchamp.com pod warunkiem wykupienia subskrypcji multicast Pleinchamp, której cena jest dostępna w Dziale Handlowym MB. Oferta multicast Pleinchamp jest zarezerwowana wyłącznie dla Reklamodawców z siedzibą we Francji.
 • Ogłoszeniodawcy Biznesowi z siedzibą we Francji, którzy zakupili subskrypcję na Pakiet, mają możliwość eksportowania swoich Ogłoszeń ze stron internetowych MB na stronę internetową Leboncoin o następującym adresie URL: www.leboncoin.fr.

  Obowiązujące cenniki dla tej oferty są dostępne bezpośrednio w Dziale Handlowym MB.

  Równocześnie z wykupieniem subskrypcji na tę ofertę poszerzonego rozpowszechniania Ogłoszeniodawcy muszą posiadać Konto Biznesowe na stronie internetowej Leboncoin.fr .

  Ogłoszeniodawcy zobowiązują się do przestrzegania ogólnych warunków użytkowania oraz zasad rozpowszechniania strony internetowej Leboncoin. W przeciwnym razie firma LBC France, wydawca strony internetowej Leboncoin zastrzega sobie możliwość usunięcia wszelkich Ogłoszeń, które nie spełniają ogólnych warunków użytkowania lub zasad rozpowszechniania.

  W razie jakichkolwiek pytań dotyczących w szczególności publikacji Ogłoszenia, treści Ogłoszenia, fakturowania i/lub usług dostępnych na Stronie Internetowej Partnera Ogłoszeniodawca powinien zwrócić się bezpośrednio do MB.

6.Cena


6.1 Stosowane są cenniki obowiązujące w dniu złożenia Zamówienia przez Ogłoszeniodawcę. MB zastrzega sobie prawo do zmiany cen w dowolnym momencie.

6.2 W przypadku zmiany cen Ogłoszeniodawca zostanie powiadomiony przez e-mail. Będzie on mógł w terminie 1 (jednego) miesiąca od daty pierwszej faktury uwzględniającej zmienione ceny wypowiedzieć swoje Zamówienie w formie listu poleconego za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. W przypadku braku wypowiedzenia uznaje się, że Ogłoszeniodawca zaakceptował nowe cenniki.

6.3 Ewentualne ceny promocyjne mają zastosowanie wyłącznie podczas pierwszej subskrypcji, o ile nie określono inaczej w formularzu Zamówienia online. Jeżeli Ogłoszeniodawca korzysta ze szczególnych warunków, nie mogą się one łączyć z innymi szczególnymi warunkami oferowanymi na Stronie Internetowej lub na Stronie Internetowej Partnera.

7.Płatności i fakturowanie


7.1 Usługi

7.1.1 Płatność jest wymagana w momencie wykupienia subskrypcji na każdą Usługę i/lub zakupu Kredytów. Płatności można dokonywać:

 • kartą bankową za pośrednictwem Strony Internetowej,
 • przelewem bankowym — od wszystkich Ogłoszeniodawców, którzy nie wykupili Pakietu Ogłoszeń za każde Zamówienie złożone online pobierane są koszty opłaty manipulacyjnej w kwocie 2 euro netto,
 • poprzez polecenie pobrania SEPA — ten sposób płatności nie jest dostępny w przypadku zamówień online.

Sposoby płatności i koszty przetwarzania mogą być różne w poszczególnych krajach. Stosowane są koszty przetwarzania obowiązujące w dniu złożenia zamówienia.

7.1.2 Zgodnie z artykułem L.441-6 kodeksu handlowego każde opóźnienie płatności spowoduje pełnoprawne zawieszenie Zamówienia i/lub Pakietu Ogłoszeniodawcy oraz zafakturowanie kar za opóźnienie w kwocie równej oprocentowaniu zastosowanemu przez B.C.E. w ostatniej operacji refinansowania zwiększonemu o 3 (trzy) punkty procentowe, do której to kwoty, zgodnie z artykułem D441-5 kodeksu handlowego zostanie doliczone ryczałtowe odszkodowanie za koszty ściągania należności w kwocie 40 (czterdziestu) euro. Kary za opóźnienia są wymagalne bez konieczności przypomnienia przez wierzyciela i są naliczane od dnia wymagalności kwoty podstawowej do dnia rzeczywistej zapłaty kwoty całkowitej.

7.1.4 Każde Zamówienie płatne w ramach Usług spowoduje wysłanie faktury na adres e-mail podany przez Ogłoszeniodawcę podczas tworzenia Konta. Faktury będą się również dostępne na Koncie Ogłoszeniodawcy. W zakładce „Moje faktury” Ogłoszeniodawca może pobrać faktury związane z subskrypcją na Usługi w formacie PDF.

7.2 Zmiana Pakietu, Zwrot kosztów i Rezygnacja

Zmiana Pakietu Abonamentowego

Ogłoszeniodawca ma możliwość zmiany swojego Pakietu ogłoszeń w każdej chwili z zachowaniem poniżej wymienionych warunków.

W przypadku, gdy Ogłoszeniodawca chce zmienić Pakiet Abonamentowy inicjalnie podpisany na Pakiet Abonamentowy z większą ilością Ogłoszeń i/ lub Usług, zmiana Pakietu Abonamentowego będzie aktywna w momencie zatwierdzenia nowego zamówienia MB.

W przypadku, gdy Ogłoszeniodawca chce zmienić Pakiet Abonamentowy inicjalnie podpisany na Pakiet Abonamentowy z mniejszą ilością Ogłoszeń i/ lub Usług, będzie musiał zgłosić ten wniosek do MB listem poleconym za potwierdzeniem odbioru, z zachowaniem sześciomiesięcznego okresu wypowiedzeniowego, precyzujemy, że zwrot kosztów nie zostanie zrealizowany.

Zwrot kosztów

Po potwierdzeniu przez MB Zamówienia złożonego przez Ogłoszeniodawcę żaden zwrot kosztów nie jest możliwy. Kredyty i Opcje publikacji nie podlegają zwrotowi.

W przypadku usunięcia Ogłoszenia Ogłoszeniodawca przyjmuje do wiadomości fakt, że MB może usunąć każde Ogłoszenie, które nie jest zgodne z Ogólnymi Warunkami Użytkowania, z Regulaminem Zamieszczania Ogłoszeń MB i/lub obowiązującymi przepisami. Usunięcie takie nie daje w żadnym wypadku prawa do jakiegokolwiek odszkodowania ze strony MB.

W przypadku usunięcia Konta Usunięcie Konta powoduje usunięcie wszystkich wykupionych Ogłoszeń, a w związku z tym usunięcie wszystkich opcji publikacji wykupionych dla tych Ogłoszeń i nie daje prawa do żadnego zwrotu kosztów ani odszkodowania, co Ogłoszeniodawca przyjmuje do wiadomości i akceptuje. Usunięcie Konta Ogłoszeniodawcy Biznesowego powoduje usunięcie powiązanych z nim Kredytów i nie daje prawa do żadnego zwrotu kosztów, co Ogłoszeniodawca Biznesowy przyjmuje do wiadomości i akceptuje.

Wycofanie

Potwierdzając Zamówienie, Ogłoszeniodawca przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że MB rozpoczyna wykonywanie Usług i wyraźnie rezygnuje ze swojego prawa do wycofania.

8.Zobowiązania i gwarancja ogłoszeniodawcy


8.1 Ogłoszeniodawca potwierdza, że Ogłoszenie, niezależnie od sposobu jego rozpowszechniania jest zgodne ze wszystkim obowiązującymi przepisami (dotyczącymi w szczególności reklamy, konkurencji, sprzedaży promocyjnej, wykorzystywania danych osobowych), spełnia wymagania niniejszych OWS oraz zasady rozpowszechniania Usług MB i nie narusza praw stron trzecich (w szczególności praw własności intelektualnej, praw osobistych itp.).

Ogłoszeniodawca gwarantuje, że treść jego Ogłoszeń jest ściśle zgodna z wymaganiami prawnymi dotyczącymi jego działalności.

Ogłoszeniodawca gwarantuje MB, że jest jedynym i wyłącznym autorem tekstu, rysunków, zdjęć itp. tworzących Ogłoszenie. Jeżeli tak nie jest, oświadcza, że posiada wszelkie prawa i zezwolenia konieczne do rozpowszechniania Ogłoszenia.

W związku z tym każde Ogłoszenie złożone i rozpowszechniane w ramach Usług MB jest publikowane na wyłączną odpowiedzialność Ogłoszeniodawcy. Ogłoszeniodawca zwalnia MB, jej podwykonawców i dostawców z wszelkiej odpowiedzialności oraz gwarantuje przyjęcie na siebie wszelkich kar, kosztów prawnych i pozaprawnych wynikających z wszelkich roszczeń związanych z Ogłoszeniem oraz dokonanie zadośćuczynienia za wszelkie szkody wynikające z naruszenia niniejszego zapisu.

Ogłoszeniodawca przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że MB ma prawo do usunięcia, bez uprzedzenia, odszkodowania ani prawa do zwrotu kosztów, wszelkich Ogłoszeń aktualnie rozpowszechnianych, które nie są zgodne z zasadami rozpowszechniania w ramach Usługi i/lub które mogłyby naruszać prawa strony trzeciej albo zawierają treści niezgodne z prawem.

8.2 Ogłoszeniodawca zobowiązuje się do proponowania w Ogłoszeniach wyłącznie mienia, którym dysponuje i które posiada, lub które zostało mu powierzone do sprzedaży. W przypadku niedostępności mienia Ogłoszeniodawca zobowiązuje się do wycofania Ogłoszenia ze Stron Internetowych w jak najkrótszym terminie.

8.3 Z tego powodu Ogłoszeniodawca przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że z przyczyn technicznych opublikowanie Ogłoszenia na Stronie Internetowej, Stronie Mobilnej i w Aplikacji nie odbędzie się natychmiast po jego zatwierdzeniu. Równocześnie precyzuje się, że Ogłoszenia na Stronach Mobilnych i w Aplikacji mogą składać jedynie Ogłoszeniodawcy Biznesowi, którzy wykupili subskrypcję na Pakiet.

8.4 Ogłoszeniodawca oświadcza, że zna zakres rozpowszechniania Stron Internetowych, oraz że zastosował wszelkie środki ostrożności w celu przestrzegania przepisów obowiązujących w miejscach odbioru i zwalnia MB z wszelkiej odpowiedzialności w tym zakresie.

8.5 Ogłoszeniodawca akceptuje fakt, że dane zbierane lub przyjmowane na Stronach Internetowych są przechowywane przez dostawców dostępu i są wykorzystywane w celach statystycznych oraz w celu odpowiedzi na określone pytania lub wnioski pochodzące od władz publicznych.

8.6 Aby przyjęcie reklamacji było możliwe, każda reklamacja musi precyzyjnie określać wady przypisywane Ogłoszeniu i zostać przekazana do MB na piśmie w terminie ośmiu (8) dni roboczych od daty złożenia.

8.7 Ogłoszeniodawca oświadcza, że został poinformowany, że w celu dostępu do Usług MB musi posiadać dostęp do Internetu wykupiony u wybranego przez siebie dostawcy i że będzie ponosił koszty tego dostępu. Ponadto Ogłoszeniodawca oświadcza, że jest świadomy, że:
 • niezawodność transmisji danych jest przypadkowa z powodu m.in. niejednorodności infrastruktury i sieci przesyłania danych oraz awarii i przeciążeń, które mogą w nich występować,
 • do Ogłoszeniodawcy należy zastosowanie wszelkich środków, które uzna za stosowne, w celu zapewnienia bezpieczeństwa własnego sprzętu, własnych danych, programów itp., w szczególności przed zakażeniem wszelkimi wirusami i/lub próbami włamania, których mógłby być ofiarą,
 • za cały sprzęt podłączony do Stron Internetowych całą odpowiedzialność ponosi Ogłoszeniodawca, a MB nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wszelkie szkody bezpośrednie lub pośrednie, które mogłyby powstać w wyniku połączenia ze Stronami Internetowymi.

Ponadto Ogłoszeniodawca zobowiązuje się do przestrzegania i zachowywania poufności danych identyfikacyjnych logowania do swojego Konta i wyraźnie uznaje, że każde logowanie do Konta oraz wszelkie przesyłanie danych na Konto lub z Konta zostanie uznane za wykonane przez Ogłoszeniodawcę.

Za utratę, przywłaszczenie lub użycie danych logowania oraz ich ewentualne skutki wyłączną i całkowitą odpowiedzialność ponosi Ogłoszeniodawca.

9.Okres obowiązywania i rozwiązanie


9.1 OWS wchodzą w życie w momencie przyjęcia Zamówienia Ogłoszeniodawcy przez MB i obowiązują przez cały czas trwania subskrypcji na Usługi.

9.2 Pakiety MB są wykupowane na czas nieokreślony. Ogłoszeniodawca może w dowolnym momencie wypowiedzieć jednostronnie swój Pakiet, wysyłając do MB list polecony za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, z zachowaniem sześciomiesięcznego terminu wypowiedzenia. Precyzuje się równocześnie, że w takim przypadku nie przysługuje żaden zwrot kosztów.

9.3 Ogłoszeniodawcy Biznesowi wykupujący po raz pierwszy subskrypcję na Pakiet MB mogą zrezygnować z Pakietu podczas trwania 3 ( trzeciego) miesiąca licząc od daty wykupienia subskrypcji, wysyłając do MB list polecony za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, z zachowaniem jednomiesięcznego (1-miesięcznego) terminu wypowiedzenia.

W przypadku braku rezygnacji podczas trwania 3 (trzeciego) miesiąca subskrypcja na Pakiet zostanie uznana za wykupioną na czas nieokreślony i będzie mogła zostać wypowiedziana wyłącznie pod warunkiem przestrzegania zapisów artykułu 9.2.

9.4 MB może, bez zobowiązania do wypłaty jakichkolwiek odszkodowań, rozwiązać pełnoprawnie i bez formalności Pakiet i/lub Zamówienie oraz zamknąć Konto Ogłoszeniodawcy w przypadku niespełnienia przez Ogłoszeniodawcę któregokolwiek ze zobowiązań.

10.Polityka prywatnoṡci


10.1 Wszelkie prawa własności intelektualnej (takie jak w szczególności prawa autorskie, prawa towarzyszące, prawa do marek, prawa producentów baz danych) w zakresie struktury i treści Stron Internetowych, Stron Mobilnych i Aplikacji, a w szczególności dotyczące obrazów, dźwięków, nagrań wideo, zdjęć, logo, marek, elementów graficznych, tekstowych, wizualnych, narzędzi, oprogramowania, dokumentów, danych itp. (nazywanych dalej łącznie „Elementami”) są zastrzeżone. Elementy te stanowią własność MB. Są one udostępniane Ogłoszeniodawcom bezpłatnie podczas korzystania z Usług MB i w ramach normalnego wykorzystywania funkcji. Ogłoszeniodawcy zobowiązują się do niedokonywania żadnych modyfikacji Elementów.

Wszelkie wykorzystanie Elementów Stron Internetowych, Stron Mobilnych i Aplikacji inne, niż wyraźnie dozwolone, powoduje naruszenie praw autorskich i stanowi fałszerstwo. Może ono również powodować naruszenie praw do wizerunku, praw osób lub wszelkich innych obowiązujących praw i zasad. Ich sprawca może zatem ponieść odpowiedzialność cywilną i/lub karną.

10.2 Każdego Ogłoszeniodawcę obowiązuje zakaz kopiowania, modyfikowania, tworzenia dzieł pochodnych, odwracania koncepcji, dokonywania deasemblacji lub podejmowania wszelkich innych prób odnalezienia kodu źródłowego, sprzedaży, przyznawania, przyznawania licencji podrzędnych lub jakiegokolwiek przekazywania praw związanych z Elementami.
Każdy Ogłoszeniodawca korzystający z Usług MB zobowiązuje się w szczególności:
 • nie korzystać z Usług MB na rzecz lub korzyść osób trzecich,
 • nie powielać w celach handlowych lub innych informacji albo Ogłoszeń znajdujących się w Usługach MB oraz na Stronach Internetowych, Stronach Mobilnych i w Aplikacjach,
 • nie włączać w części ani w całości treści Stron Internetowych, Stron Mobilnych i Aplikacji do witryn stron trzecich, czy to w celach handlowych, czy innych,
 • nie wykorzystywać robotów, w szczególności indeksacyjnych (typu „spider” lub „crawler”), aplikacji do wyszukiwania lub pozyskiwania stron internetowych ani żadnych innych środków umożliwiających pozyskiwanie lub indeksowanie całości lub części treści Stron Internetowych, Stron Mobilnych i Aplikacji, o ile nie uzyskano na to wyraźnej uprzedniej zgody ze strony MB,
 • nie kopiować informacji na nośniki wszelkiego rodzaju umożliwiające odtworzenie plików oryginalnych w całości lub częściowo.

Wszelkie powielanie, przedstawianie, publikowanie, przekazywanie, wykorzystywanie lub modyfikowanie lub wykonywanie wyciągów z całości lub części Elementów, niezależnie od sposobu jego wykonania, bez uprzedniej pisemnej zgody ze strony MB jest nielegalne. Sprawcy tych czynów zabronionych ponoszą za nie odpowiedzialność i mogą wobec nich zostać podjęte środki prawne, w szczególności z powodu fałszerstwa.

10.3 Marki i logo należące do MB, a w szczególności Agriaffaires i MachineryZone, a także marki i logo Partnerów MB są markami zastrzeżonymi. Wszelkie powielanie tych marek i/lub logo w całości lub części bez uprzedniej pisemnej zgody ze strony MB jest zabronione.

10.4 MB jest producentem baz danych Usług MB. W związku z tym wykonywanie wyciągów i/lub ponowne wykorzystanie tych baz w rozumieniu artykułów L 342-1 i L 342-2 kodeksu własności intelektualnej jest zabronione.

10.5 MB zastrzega sobie prawo do skorzystania z wszelkich środków prawnych wobec osób, które nie przestrzegają zakazów określonych w niniejszym artykule.

11.Prywatnoṡć i poufnoṡć


Aby dowiedzieć się więcej na temat zbierania i wykorzystywania danych przez MB w świadczeniu usług MB, odwiedź stronę Strona "Polityka prywatności" stanowi integralną część niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży.

12.Odpowiedzialność


12.1 MB nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nieprawidłowe wykonanie Zamówienia z przyczyn leżących po stronie Ogłoszeniodawcy lub z powodu siły wyższej.

12.2 MB zobowiązuje się do zastosowania wszelkich koniecznych środków w celu zapewnienia jak najlepszego świadczenia Usług MB proponowanych Ogłoszeniodawcy. O ile nie podjęto innych zobowiązań na piśmie, świadczenia sprzedawane przez MB ograniczają się do Usług MB z wyłączeniem wszelkich innych świadczeń. MB nie gwarantuje w żaden sposób ewentualnych rezultatów oczekiwanych przez Ogłoszeniodawcę w wyniku wykupienia subskrypcji na Usługi MB, a w szczególności w wyniku publikacji ogłoszeń.

MB nie ponosi odpowiedzialności za przechwycenie danych bez jej wiedzy ani za wynikające z tego możliwości śledzenia.

MB nie ponosi odpowiedzialności za przerwy i modyfikacje Usług MB i/lub Stron Internetowych, Stron Mobilnych lub Aplikacji iPhone® oraz za utratę danych lub informacji przechowywanych przez MB; zastosowanie wszelkich przydatnych środków ostrożności w celu przechowywania Ogłoszeń publikowanych na Stronach Internetowych należy do Ogłoszeniodawcy.

MB nie ponosi w szczególności odpowiedzialności za jakiekolwiek uszczerbki i szkody, bezpośrednie lub pośrednie, wynikające z zarządzania, wykorzystywania, użytkowania, przerwy lub nieprawidłowego działania Stron Internetowych, Stron Mobilnych oraz Aplikacji iPhone® i/lub Usług MB.

MB, jej podwykonawcy lub dostawcy nie ponoszą odpowiedzialności za opóźnienia lub niemożność wypełnienia swoich zobowiązań umownych w przypadku:
 • siły wyższej,
 • przerwania połączenia ze Stronami Internetowymi z powodu prac konserwacyjnych lub aktualizacji publikowanych informacji,
 • chwilowego braku dostępu do Stron Internetowych z powodu problemów technicznych niezależnie od ich przyczyny,
 • ataku lub aktu piractwa komputerowego, pozbawienia, usunięcia lub zakazu — chwilowego lub definitywnego — dostępu do Internetu — niezależnie od przyczyny.

Ponadto Ogłoszeniodawca przyjmuje do wiadomości, że przy obecnym stanie techniki i z powodu braku gwarancji ze strony operatorów telekomunikacyjnych, nie można zagwarantować stałej dostępności do usług MB, a w szczególności do Stron Internetowych.

W związku z wymaganiami technicznymi dotyczącymi architektury Stron Internetowych wskazania lokalizacji i statystyki odwiedzin stron przeglądanych przez osoby odwiedzające Strony Internetowe są podawane orientacyjnie. Nie mogą one stanowić dla Ogłoszeniodawcy podstawy do jakichkolwiek roszczeń lub wniosków o jakiekolwiek odszkodowania.

Z wyjątkiem przypadków oszustwa lub poważnego uchybienia MB, jej podwykonawcy i dostawcy nie mają obowiązku dokonywania żadnych zadośćuczynień pieniężnych ani innych z powodu błędów lub pominięć w treści Ogłoszenia. W szczególności, zdarzenia takie nie mogą stanowić uzasadnienia dla odmowy płatności, nawet częściowej, przyznawać prawa do publikacji Ogłoszenia na koszt MB ani do odszkodowania.

MB zastrzega sobie prawo, pod warunkiem powiadomienia z 8-dniowym wyprzedzeniem, do przerwania lub wstrzymania dostępu do wszystkich Usług MB lub ich części, do Stron Internetowych, Stron Mobilnych lub Aplikacji iPhone®, bez obowiązku wypłaty Ogłoszeniodawcy jakiegokolwiek odszkodowania. Koszty Ogłoszenia, które z tego powodu nie zostanie opublikowane, zostaną w razie potrzeby zwrócone Ogłoszeniodawcy.

12.3 MB ponosi odpowiedzialność z tytułu niniejszego dokumentu wyłącznie w przypadku udowodnionej winy, w okresie dwunastu (12) miesięcy od wystąpienia zdarzenia powodującego roszczenia. Odpowiedzialność za wszystkie zdarzenia i szkody łącznie jest ograniczona do kwoty netto pobranej przez MB za Usługi w ciągu dwunastu (12) miesięcy poprzedzających zdarzenie powodujące roszczenia wobec MB.

13.Siła wyższa


Ani Ogłoszeniodawca z jednej strony, ani MB, jej podwykonawcy lub dostawcy z drugiej strony nie ponoszą odpowiedzialności za opóźnienia, niewykonanie lub inne niedopełnienie swoich zobowiązań z powodu działania siły wyższej. Za przypadki siły wyższej uznawane są zdarzenia zwykle uwzględniane przez orzecznictwo sądów i trybunałów francuskich, a także strajki generalne lub częściowe, wewnętrzne lub zewnętrzne względem jednej ze stron, dostawcy lub podwykonawcy, lokauty, blokada środków transportu lub zaopatrzenia z dowolnej przyczyny, powodzie, burze, zalania, szkody spowodowane przez wodę, restrykcje rządowe lub prawne, zmiany prawa lub przepisów dotyczących sposobów komercjalizacji, blokada środków telekomunikacyjnych w tym sieci oraz wszelkie inne zdarzenia niezależne od woli Ogłoszeniodawcy, MB, jej podwykonawców lub dostawców i uniemożliwiające normalne świadczenie Usług przez MB.
O każdym przypadku wystąpienia siły wyższej zainteresowana strona powiadomi drugą stronę listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.
W przypadku niemożności wykonania zobowiązań z powodu siły wyższej przez okres dłuższy niż 1 miesiąc strony zostają pełnoprawnie zwolnione ze wzajemnych zobowiązań, bez konieczności dokonywania żadnych formalności prawnych, bez okresu wypowiedzenia i bez możliwości żądania żadnego odszkodowania od strony niewywiązującej się ze zobowiązań, po wysłaniu listu poleconego za zwrotnym potwierdzeniem odbioru ze skutkiem natychmiastowym.

14.Zmiany ows


Niniejsze OWS wchodzą w życie od dnia 7 czerwca 2018 r. MB zastrzega sobie możliwość modyfikacji całości lub części OWS w dowolnym momencie. Ogłoszeniodawcy są proszeni o regularne sprawdzanie OWS w celu zapoznania się z wprowadzonymi zmianami.

15.Zapisy różne


Jeżeli jakakolwiek część OWS okazałaby się niezgodna z prawem, nieważna lub niemożliwa do zastosowania, niezależnie od przyczyny, zapisy te zostaną uznane za niebyłe bez wpływu na ważność pozostałych zapisów, które nadal będą obowiązywać Ogłoszeniodawców i MB. Wszelkie reklamacje należy przesyłać do działu obsługi klienta MB.

16.Właściwe sądy i obowiązujące prawo


Niniejsze OWS podlegają prawu francuskiemu.
W przypadku wszelkich sporów dotyczących interpretacji niniejszych OWS, decyduje wersja w języku francuskim.
Wszelkie spory podlegają rozstrzygnięciu wyłącznie przez Sąd Handlowy w PARYŻU, nawet w przypadku roszczeń gwarancyjnych, wielu pozwanych lub w przypadku postępowania pilnego albo zachowawczego, postanowienia lub wniosku.

Bieżąca wersja – 7 czerwca 2018 r – MB ©.